Växtodling

Ämneskod: VAL

Ämnet växtodling behandlar odling av lantbruksgrödor. Ämnet handlar om produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. I ämnet ingår samspelet mellan växterna och deras livsmiljöer samt den tekniska utrustningens funktion och användning.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet växtodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om odling och förmåga att utföra arbetsuppgifter inom odling av lantbruksgrödor. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om kulturväxter, odlingssystem och samspelet mellan växterna och deras livsmiljöer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för växtodlingens påverkan på miljön.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika tillväxtfaktorer påverkar växterna och odlingsresultatet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bedöma och tolka växternas utveckling, förekomst av ogräs samt tecken på växtsjukdomar och skadedjur. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att använda teknisk utrustning inom växtodling.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter i samband med växtodling samt att eleverna utvecklar förståelse för växtodlingens påverkan på miljön. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att välja, använda och sköta redskap samt annan teknisk utrustning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att tolka resultatet av genomförda odlingsåtgärder samt att bedöma växternas kondition.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om produkter och produktkvalitet samt hur olika odlingssystem påverkar kvaliteten. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera produkter i samband med skörd, förvaring, transport och lagring.

Praktiskt arbete, fältstudier samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att följa växternas utveckling i deras miljö och följa upp resultatet av utförda odlingsåtgärder. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och samtala om olika odlingssystem samt växtodlingens påverkan på miljön.

Undervisningen i ämnet växtodling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kulturväxter samt samspelet mellan växterna och deras livsmiljöer.
  2. Förmåga att på ett yrkesmässigt sätt utföra olika arbetsuppgifter i samband med växtodling.
  3. Förmåga att välja, använda och sköta redskap och annan teknisk utrustning på ett säkert sätt.
  4. Förmåga att hantera produkter i samband med skörd, transport och lagring.
  5. Förståelse av växtodlingens påverkan på miljön.

Kurser i ämnet

  • Växtodling – grund, 100 poäng.
  • Växtodling 1, 100 poäng, som bygger på växtodling – grund.
  • Växtodling 2, 100 poäng, som bygger på växtodling 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Växtodling – grund VALVAX5 100
Växtodling 1 VALVAX51 100
Växtodling 2 VALVAX52 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .