Vård och omsorg specialisering

Ämneskod: VAD

Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet vård och omsorg specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, ohälsa och funktionsförmåga. Vidare ska eleverna ges möjlighet att planera och genomföra vård- och omsorgsarbete inom valt kunskapsområde på ett hygieniskt, ergonomiskt och yrkesetiskt sätt med fokus på helhetssyn utifrån brukares eller patienters livssituation.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om och förståelse av utvecklingsbehov och kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesetiskt sätt.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om och förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till valt kunskapsområde. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet vård och omsorg specialisering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att bedöma hälsotillstånd och vad som krävs för att kunna förebygga ohälsa, bevara hälsa och förbättra funktionsförmåga inom det valda kunskapsområdet.
  2. Förmåga att planera, utföra och dokumentera arbetsuppgifter inom det valda kunskapsområdet som stödjer det dagliga livet och med helhetssyn på patienters och brukares livssituation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  3. Kunskaper om ergonomi, hygienrutiner och förmåga att arbeta smittförebyggande.
  4. Förmåga att kommunicera och anpassa sin kommunikation till olika sammanhang.
  5. Kunskaper om hur samverkan och samarbete med olika yrkesgrupper och aktörer kan påverka arbetets kvalitet.
  6. Kunskaper om hur systematiskt kvalitetsarbetet kan påverka kvaliteten i den dagliga vården och omsorgen.
  7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser relevanta för kunskapsområdet.

Kurser i ämnet

  • Vård och omsorg – specialisering, 100 poäng. Kursen bygger på någon eller några av kurserna funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, gerontologi och geriatrik, hälso- och sjukvård 2, omvårdnad 2, psykiatri 2 eller social omsorg 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Vård och omsorg – specialisering VADVAD00S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .