Trädgårdsodling

Ämneskod: TRR

Odling av växter har stor betydelse för produktion av livsmedel, växtmaterial och råvaror av olika slag. Biologiskt kunnande i kombination med användning av modern teknik bidrar till en hög kvalitet på de odlade produkterna. Ämnet trädgårdsodling behandlar odling av prydnadsväxter, grönsaker, frukt, bär och plantskoleväxter. Det utgör också grunden för yrkesverksamhet inom anläggning, skötsel och underhåll av gröna miljöer.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trädgårdsodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika odlade växter, om samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera den tekniska utrustning som behövs för det aktuella verksamhetsområdet.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om marknaden, produkter och produktkvalitet samt om hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelssäkerhet och trädgårdsodlingens miljöpåverkan samt om vattenkvalitet och resurssnål användning av vatten.

Praktiskt arbete, fältstudier, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa växternas utveckling i deras miljö och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen i yrkesmässigt arbete med växter. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med växter och teknisk utrustning på ett ergonomiskt riktigt och säkert sätt.

Undervisningen i ämnet trädgårdsodling ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att upprätta och använda odlingsplaner och ekonomiska kalkyler.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsodling samt att fatta beslut om odlingsåtgärder och bedöma arbetsresultat.
 3. Förmåga att använda teknisk utrustning på ett säkert, ergonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Förmåga att bedöma olycksrisker och förebygga olyckor.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör yrkesmässigt arbete med trädgårdsodling.
 5. Förmåga att bedöma klimatförutsättningar, markförhållanden och odlingsjordar samt att göra växtnäringsberäkningar.
 6. Kunskaper om vatten, vattenkvalitet, bevattning och dränering.
 7. Kunskaper om olika växtkulturer och grödor, odlingssystem, produktionsprocessen, produktkvalitet och marknad samt förmåga att ta hänsyn till miljön i samband med trädgårdsodling.
 8. Kunskaper om ogräs, växtsjukdomar och skadedjur samt förmåga att arbeta med växtskyddsåtgärder.

Kurser i ämnet

 • Trädgårdsodling, 100 poäng, som bygger på kursen marken och växternas biologi. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen växtodling 1.
 • Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling eller kursen växtodling 1.
 • Trädgårdsodling – plantskoleväxter, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling.
 • Trädgårdsodling – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsodling – plantskoleväxter eller kursen trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Trädgårdsodling TRRTRA0 100
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär TRRTRD0 100
Trädgårdsodling – plantskoleväxter TRRTRG0 100
Trädgårdsodling – specialisering TRRTRA00S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .