Tillämpad programmering

Ämneskod: TIA

Ämnet tillämpad programmering möjliggör en inom- och tvärvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde. Ämnet ger möjlighet att anlägga ett datavetenskapligt perspektiv på ett valt område. Tillämpad programmering kan omfatta många olika akademiska discipliner, till exempel programutveckling, programspråk, algoritmer och systemutveckling samt kan vara kopplad till olika tillämpningsområden som ekonomiska, humanistiska, konstnärliga, kreativa, medicinska, naturvetenskapliga, pedagogiska, samhällsvetenskapliga eller tekniska.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet tillämpad programmering ska syfta till att eleverna breddar eller fördjupar sina kunskaper och färdigheter inom programmering tillämpat på ett valt kunskapsområde. Eleverna ska ges möjlighet att fördjupa ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder i syfte att behandla frågeställningar inom det valda kunskapsområdet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet för programmering, ett datavetenskapligt perspektiv på vår omvärld och en förståelse av dess betydelse i samhället.

Undervisningen ska leda till att aktuell och relevant praxis, forskning och elevernas egna erfarenheter tas till vara. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera de breddade eller fördjupade kunskaperna inom programmering till valt kunskapsområde samt bidra till att eleverna utvecklar förmåga att omsätta kunskaperna i handling.

Undervisningen i ämnet tillämpad programmering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
  2. Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden och förståelse av sambanden mellan processens olika delar.
  3. Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  4. Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus.

Kurser i ämnet

  • Tillämpad programmering, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Tillämpad programmering TIATIL00S 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .