Skötsel av utemiljöer

Ämneskod: SKE

Ämnet skötsel av utemiljöer behandlar underhåll och skötsel av utemiljöer som parker, bostadsgårdar och friluftsområden. Ämnet omfattar skötselplaner, teknikanvändning och miljöhänsyn.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika utemiljöer samt om hur dessa ska underhållas och skötas. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om skötselplaner och hur de används. Utemiljöer skapas för olika ändamål och funktioner. Därför utförs skötselarbete med hänsyn till anläggningens och växternas funktion samt estetiska uttryck. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av utemiljöer med hänsyn till anläggningens funktion och estetiska uttryck. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att bedöma resultat och kvalitet på genomfört arbete.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om handredskap och annan teknisk utrustning som används inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om gällande lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel lagar som berör natur- och kulturmiljöer, begravningsplatser samt arbetsmiljö. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att välja och använda teknisk utrustning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett ergonomisk och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete, fältstudier samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera kring och samtala om en anläggnings estetiska uttryck, växternas utveckling och kvalitet samt resultat på genomfört arbete.

Undervisningen i ämnet skötsel av utemiljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika utemiljöer och deras funktioner.
  2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom underhåll och skötsel av utemiljöer på ett yrkesmässigt sätt.
  3. Förmåga att välja, använda och sköta verktyg, handredskap och annan teknisk utrustning.
  4. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

  • Skötsel av utemiljöer 1, 100 poäng, som bygger på växtkunskap 1.
  • Skötsel av utemiljöer 2, 100 poäng, som bygger på skötsel av utemiljöer 1.
  • Skötsel av utemiljöer 3, 100 poäng, som bygger på skötsel av utemiljöer 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Skötsel av utemiljöer 1 SKESKO51 100
Skötsel av utemiljöer 2 SKESKO52 100
Skötsel av utemiljöer 3 SKESKO53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .