Rennäring

Ämneskod: REN

Ämnet rennäring behandlar rennäringens betydelse för det samiska samhället. Det behandlar hur näringen är sammankopplad med den samiska kulturen och är bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet. I ämnet behandlas vidare rennäringens symbolvärde för fortlevnaden av det samiska samhället.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rennäring ska syfta till att eleverna utvecklar såväl traditionell samisk som forskningsbaserad kunskap om renen och dess naturliga beteende samt om rennäringen, dess olika verksamhetsområden och utveckling. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av att bevara och utveckla en ekologisk, ekonomisk och kulturellt bärkraftig näring. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av samspelet mellan renen, naturen och människan samt kunskaper om såväl moderna som traditionella metoder inom renskötseln. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om förvaltningsorgan för rennäringen och samebyns roll, om lagar och andra bestämmelser som gäller för rennäringen samt om internationella konventioner med relevans för samisk rennäring. Den ska även bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur rennäringen bedrivs i olika delar av Sápmi och internationellt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förebygger skador och sjukdomar hos renar. Genom observationer och fältstudier ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om renars utveckling, etologi, hälsa och välbefinnande samt förmåga att identifiera renar och olika rovdjur, deras beteenden och vilka skador de förorsakar. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att använda samisk terminologi för att förstå och beskriva den samiska rennäringen i nutid och historisk tid.

Genom praktiska övningar i undervisningen och i samband med fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra arbetsuppgifter som ingår i rennäring, använda olika hjälpmedel och utnyttja olika anläggningar.

Undervisningen i ämnet rennäring ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rennäringens historiska utveckling samt förändringar och förutsättningar som har påverkat den.
 2. Kunskaper om förvaltningsorgan inom rennäringen, samebyarnas roll, lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med utövande av rennäring.
 3. Kunskaper om renens utseende, underarter och utbredningsområde och anpassning till arktiskt klimat. Kunskaper om renens anatomi och fysiologi, årstidsrytm, betesval, etologi och hälsa.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter som ingår i rennäringen.
 5. Förmåga att hantera utrustning, anläggningar och andra hjälpmedel.
 6. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt samt med hänsyn till natur och miljö.
 7. Förmåga att hantera renar på ett etiskt och säkert sätt samt förebygga och reducera skador och lidande hos dem.
 8. Förmåga att följa lagar och andra bestämmelser som rör rennäringen.
 9. Kunskaper om olika rovdjur, deras beteenden och de skador de orsakar.
 10. Förmåga att använda samisk terminologi.

Kurser i ämnet

 • Renen och dess naturmiljö 1, 100 poäng.
 • Renen och dess naturmiljö 2, 100 poäng, som bygger på kursen renen och dess naturmiljö 1.
 • Renen och rennäringen 1, 100 poäng.
 • Renen och rennäringen 2, 100 poäng, som bygger på kursen renen och rennäringen 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Renen och dess naturmiljö 1 RENREN01 100
Renen och dess naturmiljö 2 RENREN02 100
Renen och rennäringen 1 RENREE01 100
Renen och rennäringen 2 RENREE02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .