Religionskunskap

Ämneskod: REI

Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och andra livsåskådningar kommer till uttryck i människors ord och handlingar. I ämnet ingår även kunskaper om etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet i tillvaron.

Skoltyper

Anpassad gymnasieskola
Anpassad komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner, andra livsåskådningar och olika sätt att tänka kring och förhålla sig till etiska frågor. Kunskaper om kristendomen och dess traditioner ska ha en särskild betydelse i undervisningen, eftersom denna tradition har förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors förhållningssätt i moraliska frågor kan motiveras utifrån religioner och andra livsåskådningar. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att beskriva och värdera hur olika religioner kan förhålla sig till etnicitet, funktionsnedsättningar, kön, sexualitet samt till människors sociala och ekonomiska förhållanden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att samtala om etiska och existentiella frågor samt människors olika värderingar och trosföreställningar. På så sätt ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva samt en beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ta del av texter och andra källor med anknytning till religionskunskap. Eleverna ska ges möjlighet att samtala om hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar.
  2. Förmåga att reflektera över hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck i människors sätt att tänka och handla.
  3. Förmåga att undersöka och kommunicera om etiska och existentiella frågor i relation till kristendomen och andra religioner och livsåskådningar.
  4. Förmåga att använda etiska ord och begrepp med anknytning till vardagen och yrkeslivet.

Kurser i ämnet

  • Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
  • Religionskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.
  • Religionskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Religionskunskap 1 REIREL51 50
Religionskunskap 2 REIREL52 100
Religionskunskap 3 REIREL53 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .