Rättspsykiatri

Ämneskod: RAT

Ämnet rättspsykiatri är tvärvetenskapligt och behandlar överlappningen mellan vetenskapsområdena psykiatri och juridik. Ämnet behandlar psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet rättspsykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den rättspsykiatriska verksamheten fungerar och vilka lagar och övriga bestämmelser som reglerar den. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse för kopplingen mellan psykisk störning och kriminalitet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse för rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra, dokumentera och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter inom den slutna eller öppna rättspsykiatrin. Eleverna ska dessutom utveckla förståelse av hur vården, omsorgen och omvårdnaden ska utformas för patienter med psykiska störningar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra människor på ett yrkesetiskt sätt utifrån allas lika värde. Undervisningen ska även bidra till att eleverna blir medvetna om de fördomar som finns om psykiska funktionsnedsättningar.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till psykiatrin.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet rättspsykiatri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr rättspsykiatrin.
  2. Kunskaper om rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet samt förmåga att se människan bakom brottet i arbetet med att återanpassa patienten till ett liv i frihet.
  3. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera vård- och omsorgsinsatser utifrån etiska aspekter och lagar och andra bestämmelser.
  4. Förmåga att möta och kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem.
  5. Förmåga att medverka i vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete.
  6. Kunskaper om hur ett väl utvecklat samarbete med olika huvudmän, yrkesgrupper och närstående påverkar patienters återhämtning positivt.

Kurser i ämnet

  • Rättspsykiatri, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Rättspsykiatri RATRAT0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .