Psykiatri

Ämneskod: PSY

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete, social omsorg och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar utifrån pedagogiska, etiska och kulturella perspektiv.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet psykiatri ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomstillstånd. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur psykiska sjukdomar uppkommer samt vilka möjligheter samhället och enskilda människor har att påverka dessa.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna blir medvetna om de fördomar som finns om psykiska sjukdomar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att diskutera orsaker till ökningen av psykisk ohälsa i samhället samt utveckla förståelse av att psykisk ohälsa kan drabba alla människor. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vilka faktorer som bidrar till psykisk hälsa.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av hur vården, omsorgen och omvårdnaden bör utformas för patienter eller brukare med psykiska sjukdomar samt hur patienter eller brukare med stöd kan få ett fungerande liv.

Eleverna ska också ges möjlighet att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera det egna arbetet utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg och med hjälp av olika metoder. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt, reflekterande och empatiskt förhållningssätt. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vikten av samverkan mellan brukare, anhöriga, olika huvudmän och frivilligorganisationer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur psykiatrin har utvecklats historiskt. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att utifrån ett etiskt förhållningssätt arbeta i enlighet med dessa.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till psykiatrin. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet psykiatri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika psykiska sjukdomstillstånd och orsaker till att de uppstår samt om faktorer som påverkar hälsa och ohälsa.
  2. Kunskaper om samt medvetenhet kring de fördomar som finns om psykisk ohälsa.
  3. Kunskaper om de olika stegen och innehållet i omvårdnads- och omsorgsprocessen vid olika psykiska sjukdomstillstånd.
  4. Kunskaper om hur samarbete mellan huvudmän, mellan olika yrkesgrupper inom psykiatrin och närstående påverkar patienternas och brukarnas återhämtning.
  5. Förmåga att planera och genomföra vård-, omsorgs- och omvårdnadsarbete vid olika psykiska sjukdomstillstånd och vid psykisk ohälsa.
  6. Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över det egna förhållningssättet.
  7. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.
  8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som styr verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta efter dessa i praktisk verksamhet.

Kurser i ämnet

  • Psykiatri 1, 100 poäng.
  • Psykiatri 2, 100 poäng, som bygger på kursen psykiatri 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Psykiatri 1 PSYPSY01 100
Psykiatri 2 PSYPSK02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .