Omvårdnad

Ämneskod: OMV

Ämnet omvårdnad har sin grund i praktiskt vård- och omsorgsarbete men också i det vetenskapliga ämnesområdet omvårdnad. Ämnet behandlar omvårdnadsåtgärder ur ett helhetsperspektiv.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet omvårdnad ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar samt vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd och i livets slutskede. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra, dokumentera, rapportera och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter utifrån kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar vid olika sjukdomar. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt, det vill säga på ett hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om pedagogiska, etiska och kulturella aspekter inom omvårdnad.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt, reflekterande och empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för olika arbetsuppgifter med hänsyn till vårdtagarens allmänmänskliga och individuella behov i relation till livsperspektiv och förändrad hälsa. I undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla förmåga att använda medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt informationsteknik inom olika verksamheter.

Genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få en inblick i och erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till omvårdnad.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet omvårdnad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om sjukdomar, deras uppkomst och behandlingar samt teorier och centrala begrepp inom omvårdnad.
 2. Förmåga att bedöma, planera och utföra, dokumentera och rapportera omvårdnadsuppgifter samt utvärdera den egna och teamets arbetsinsats utifrån resultat för vårdtagaren.
 3. Förmåga att arbeta på ett etiskt och patientsäkert sätt.
 4. Förmåga att arbeta på ett sådant sätt att smitta och smittspridning förhindras.
 5. Kunskaper om omvårdnad i livets slutskede och omhändertagande efter döden.
 6. Förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
 7. Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt arbeta på ett sätt som utgår från den enskilda människans önskemål och krav på stöd och hjälp i relation till biståndsbedömning eller vårdplanering.
 8. Kunskaper om hälso- och sjukvårdens historia, utveckling, organisation och ansvarsområden.
 9. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.

Kurser i ämnet

 • Omvårdnad 1, 100 poäng, som bygger på kursen anatomi och fysiologi 1.
 • Omvårdnad 2, 100 poäng, som bygger på kursen omvårdnad 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Omvårdnad 1 OMVOMV01 100
Omvårdnad 2 OMVOMV02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .