Natur- och landskapsvård

Ämneskod: NAT

Naturbrukets branscher har ett ansvar att vårda natur- och kulturvärden samt att värna om den biologiska mångfalden. Natur- och kulturlandskapet är en del av vårt kulturarv och har i alla tider varit en inspirationskälla för konst, litteratur och musik. Genom natur- och landskapsvård skapas värden som har betydelse för kulturen och för rekreation och återhämtning. Ämnet natur- och landskapsvård behandlar skötsel och vård av natur- och kulturvärden. I ämnet behandlas också samspelet mellan naturen och människan samt biologisk mångfald och olika arters livsvillkor.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet natur- och landskapsvård ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med natur- och landskapsvård. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om natur- och kulturvärden samt förståelse av upplevelsevärden och estetiska värden i landskapet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om växt- och djurarter i olika naturmiljöer samt om betydelsen av biologisk mångfald. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör skyddsvärda växter, djur och natur- och kulturmiljöer.

Genom fältstudier och undersökningar i fält ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att göra observationer samt att dokumentera och presentera resultat. I samband med fältstudier ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att identifiera och namnge växt- och djurarter i olika natur- och kulturmiljöer. Genom praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla biologisk och ekologisk förståelse samt förmåga att tillämpa olika skötselmetoder och använda teknisk utrustning på ett säkert sätt.

Undervisningen i ämnet natur- och landskapsvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kulturlandskapets historiska framväxt samt om betesdjurs och skötselmetoders betydelse för landskapet.
  2. Förmåga att läsa och tolka planer för natur- och landskapsvård.
  3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom natur- och landskapsvård.
  4. Förmåga att välja och använda teknisk utrustning i samband med natur- och landskapsvård.
  5. Förmåga att arbeta säkert, ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom natur-, kultur- och landskapsvård.
  7. Kunskaper om estetiska och upplevelsemässiga värden i landskapet.
  8. Förmåga att identifiera och namnge växt- och djurarter i kulturlandskapet.
  9. Förmåga att identifiera och namnge de vanligaste kulturmiljölämningar som förekommer i landskapet.

Kurser i ämnet

  • Natur- och landskapsvård, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Natur- och landskapsvård NATNAT0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .