Moderna språk

Ämneskod: MOD

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.

Undervisningen ska i allt väsentligt bedrivas på målspråket. I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för information, kunskaper och upplevelser.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förståelse av målspråket i tal och skrift.
 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
 3. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 4. Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Kurser i ämnet

 • Moderna språk 1, 100 poäng.
 • Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.
 • Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.
 • Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3.
 • Moderna språk 5, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 4.
 • Moderna språk 6, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 5.
 • Moderna språk 7, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 6.
 • Kinesiska 1, 100 poäng.
 • Kinesiska 2, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 1 eller kinesiska inom ramen för elevens val i grundskolan.
 • Kinesiska 3, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 2 eller kinesiska inom ramen för språkval i grundskolan.
 • Kinesiska 4, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 3.
 • Kinesiska 5, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 4.
 • Kinesiska 6, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 5.
 • Kinesiska 7, 100 poäng, som bygger på kursen kinesiska 6.

Kurser

Namn Kod Poäng
Moderna språk 1 MODXXX01 100
Moderna språk 2 MODXXX02 100
Moderna språk 3 MODXXX03 100
Moderna språk 4 MODXXX04 100
Moderna språk 5 MODXXX05 100
Moderna språk 6 MODXXX06 100
Moderna språk 7 MODXXX07 100
Kinesiska 1 MODZHO01 100
Kinesiska 2 MODZHO02 100
Kinesiska 3 MODZHO03 100
Kinesiska 4 MODZHO04 100
Kinesiska 5 MODZHO05 100
Kinesiska 6 MODZHO06 100
Kinesiska 7 MODZHO07 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .