Medier, samhälle och kommunikation

Ämneskod: MER

Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella som nya mediers roll i samhället samt deras historiska utveckling. I ämnet ingår även delar i den lagstiftning och de etiska regler som förekommer inom medieområdet samt de principiella resonemangen bakom dessa. Ämnet behandlar också vilka strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället. Kommunikationsområdet är till sin karaktär internationellt och därför präglas ämnet av ett internationellt perspektiv.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kommunikation ur ett samhällsperspektiv. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med historiska skeenden för att på så sätt kunna anta ett historiskt perspektiv på massmediers utveckling. Eleverna ska även ges möjlighet att utreda, undersöka och beskriva komplexa mediesammanhang, till exempel mediernas konvergens och de sociala mediernas betydelse. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om mediernas påverkan på samhället och mediernas roll i den demokratiska processen samt hur olika ägarintressen skaffar sig makt att påverka och styra innehållet i media.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om mediernas roll i olika länder och ländernas ekonomiska och institutionella förutsättningar för mediernas utveckling. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att studera och använda olika massmedieteorier för att analysera och strukturera masskommunikation.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man använder olika kanaler för att söka information samt förmåga att kritiskt granska budskap som framförs genom dem. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att praktiskt formulera mediebudskap och att uttrycka olika uppfattningar om massmedier såväl muntligt och skriftligt som med modern teknik.

Undervisningen i ämnet medier, samhälle och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om den historiska bakgrunden till dagens mediesituation, mediernas roll i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
  2. Förmåga att analysera svensk och internationell mediestruktur samt pågående förändringar inom medie- och kommunikationsområdet.
  3. Förmåga att använda grundläggande vetenskaplig kommunikationsteori för att analysera sambanden och samspelet mellan människor, medier och samhälle.
  4. Kunskaper om lagar, andra bestämmelser, överenskommelser och etiska regler inom medieområdet samt bakgrunden och motiven till deras utformning.
  5. Förmåga att kritiskt granska värderingar och attityder i mediernas budskap.
  6. Kunskaper om olika ägarintressen inom medieområdet, ägarnas möjligheter att påverka innehållet i medier samt opinionsbildningen i samhället.
  7. Förmåga att använda digitala medietillämpningar och olika källor för att söka, granska, tolka och värdera information samt förmåga att presentera resultat och mediebudskap med hjälp av varierande uttrycksformer.

Kurser i ämnet

  • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 poäng.
  • Medier, samhälle och kommunikation 2, 100 poäng, som bygger på kursen medier, samhälle och kommunikation 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Medier, samhälle och kommunikation 1 MERMEE01 100
Medier, samhälle och kommunikation 2 MERMEE02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .