Medieproduktion

Ämneskod: MEP

Ämnet medieproduktion har sin bas i både praktisk och teoretisk kunskapstradition. Inom ämnet studeras den process och de tekniker som ligger till grund för medieproduktioner inom både medieområdet och det estetiska området. Hur produkterna gestaltas och utformas är tillsammans med etiska frågor centrala inslag i ämnet. Ämnet behandlar områdets utveckling även i ett internationellt perspektiv eftersom medieproduktioner ofta har en global spridning.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om produktionsprocessens olika steg där frågor om produktinnehåll, marknad, målgrupp och i vilket sammanhang produkten publiceras ingår. Undervisningen ska också leda till att eleverna genom praktiskt arbete utvecklar förståelse för hur medieproduktioner skapas. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan innehåll, form och funktion samt förmåga att samarbeta. I undervisningen ska också medieproduktioners olika syften, till exempel att överföra värderingar, sprida åsikter, informera och förklara skeenden eller göra reklam för en viss produkt, problematiseras. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om text-, bild- och ljudarbete för att kunna omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva alternativa tillvägagångssätt för att utveckla sin kreativitet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån teoretiska kunskaper om produktionsprocessen praktiskt få framställa olika medieproduktioner, prova olika roller, utveckla samarbetsförmågan och hålla uppsatta tidsramar. Eleverna ska även ges möjlighet att pröva retoriska och kreativa berättargrepp vid muntlig, skriftlig och visuell framställning.

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.
  2. Kunskaper om och färdigheter i att använda text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.
  3. Kunskaper om olika roller och de ingående stegen i arbetet med medieproduktioner samt hur de samverkar.
  4. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna tidsramar.
  5. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller som beskriver hur budskap formuleras.
  6. Förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp.

Kurser i ämnet

  • Medieproduktion 1, 100 poäng.
  • Medieproduktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen medieproduktion 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Medieproduktion 1 MEPMEI01 100
Medieproduktion 2 MEPMEI02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .