Industriell design

Ämneskod: INL

Ämnet industriell design handlar om att ta fram produkter som är avsedda att tillverkas i industriell produktion och hitta lösningar som är anpassade till både människa och miljö. Det är tvärvetenskapligt och belyser design ur ett tekniskt och konstnärligt perspektiv. Ämnet får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet industriell design ska syfta till att eleverna utvecklar ingenjörsmässiga förmågor i de kreativa och problemlösande arbetssätt som används inom området. Industriell design är en kreativ process där faktorer som nytta, funktion, teknik, material, miljö, säkerhet, ekonomi, ergonomi och estetik samverkar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur industriell design har påverkat och påverkar samhället på olika sätt, såväl historiskt som i nutid. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av industridesignprocessens olika delar i allmänhet och förståelse av industriella designkriterier i synnerhet så att eleverna självständigt kan värdera, prioritera och välja mellan olika designaspekter hos en produkt samt motivera sina val.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla specialiserade kunskaper om gränssnitten mellan design och tillverkning i datoriserade miljöer så att eleverna ökar sin förståelse av hur modern digital design och datoriserad produktion fungerar. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar färdigheter i att 3D-scanna, 3D-designa och 3D-konstruera i arbetet med design.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra alla delar i designprocessen och förståelse av hur detaljnivå och helhetsnivå påverkar varandra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att presentera sina projekt både muntligt och skriftligt genom att använda sig av både manuella metoder och relevanta digitala verktyg och medier.

Undervisningen i ämnet industriell design ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om samhällets olika behov av och förutsättningar för design och tillverkning av industriella produkter såväl historiskt som i nutid.

2. Kunskaper om den industriella designprocessen i allmänhet och om industriell designs kriterier i synnerhet samt förmåga att genomföra en industriell designprocess.

3. Förmåga att översätta ett praktiskt problem och formulera lämpliga designkriterier som resulterar i ett industriellt anpassat designförslag.

4. Förmåga att analysera, värdera och prioritera olika aspekter och kriterier inom industriell design och kunna motivera dessa val.

5. Förmåga att skapa, visualisera, presentera och dokumentera designförslag med både manuella metoder och digitala verktyg i både 2D och 3D, såväl muntligt som skriftligt.

6. Förmåga att framställa prototyper i form av både digitala och fysiska modeller där funktioner kan simuleras och testas.

7. Förmåga att välja material och industriell produktionsmetod.

8. Kunskaper om gränssnittet mellan design och produktion i datoriserade miljöer och förståelse av datoriserad produktionsmiljö.

Kurser i ämnet

  • Industriell design 1, 100 poäng.
  • Industriell design 2, 100 poäng, som bygger på kursen industriell design 1.

Kurser

Namn Kod Poäng
Industriell design 1 INLIND31 100
Industriell design 2 INLIND32 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .