Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Ämneskod: HUA

Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder eleverna för fortsatta studier vid universitet eller högskola. Ämnet möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig specialisering inom ett valt kunskapsområde inom spetsutbildningens område. Delar av ämnet kan anpassas med hänsyn till skolans samverkan med universitet eller högskola. Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning får bara anordnas inom av Skolverket beviljad försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Skoltyper

Gymnasieskolan

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper inom ett valt kunskapsområde med tydlig anknytning till spetsutbildningens karaktär. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, till exempel genom att diskutera teorier och pröva hypoteser. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta begrepp och metoder inom kunskapsområdet. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att vara källkritiska samt resonera om och presentera resultat. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera kunskaperna inom humaniora eller samhällsvetenskap till omvärlden samt bidra till att de utvecklar förmåga att omsätta kunskaperna i handling.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med vetenskapliga metoder inom humaniora eller samhällsvetenskap. I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att uttrycka kunskaper och föra resonemang såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Undervisningen i ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om det valda kunskapsområdet.
  2. Förmåga att bearbeta, analysera och diskutera kunskapsområdet ur olika aspekter samt att relatera kunskapsområdet till omvärlden.
  3. Förmåga att använda begrepp, metoder och teorier i arbetet med kunskapsområdet.
  4. Förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i arbetet med kunskapsområdet.
  5. Förmåga att praktiskt omsätta kunskaper inom området i olika sammanhang.
  6. Förmåga att presentera kunskaper inom området i olika sammanhang.

Kurser i ämnet

  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets, 50 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Namn Kod Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets HUAHUM30S 50

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .