Hälso- och sjukvård

Ämneskod: HAO

Ämnet hälso- och sjukvård har sin grund i praktiskt hälso- och sjukvårdsarbete men också i de vetenskapliga ämnesområdena vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar hälso- och sjukvård på vårdinrättning och i hemmet.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hälso- och sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hälsofrämjande arbete och medicinskt omhändertagande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att uppmärksamma, rapportera och dokumentera förändringar i människors hälsotillstånd.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av hälsofrämjande arbete samt förmåga att arbeta på ett hälsofrämjande sätt, vilket innebär att förstärka det friska hos människan och se individen som en resurs för sitt eget välbefinnande.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra, utvärdera och dokumentera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hjärt-lungräddning, omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning samt att utföra medicintekniska uppgifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sjukvårdsuppgifter som är vanliga inom hälso- och sjukvården. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet hälso- och sjukvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om människors hälsa och om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ur ett helhetsperspektiv och vilka konsekvenser de får för hälsan.
 2. Kunskaper om hälso- och sjukvård och medicinska åtgärder samt kunskaper om smärta och smärtbehandling.
 3. Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera kring etiska frågeställningar.
 4. Förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra hälso- och sjukvårds- och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar och andra bestämmelser på sjukhus och i hemmet.
 5. Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd samt förmåga att utvärdera, rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat med och utan digitala hjälpmedel på sjukhus och i hemmet.
 6. Förmåga att använda medicinteknisk utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter och avvikelser.
 7. Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder samt egenvård.
 8. Förmåga att bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och övrig personal.
 9. Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning.
 10. Kunskaper om samhällets organisation och hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om arbete i samband med farligt gods.

Kurser i ämnet

 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng, som bygger på kurserna anatomi och fysiologi 1, omvårdnad 1 och social omsorg 1.
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng, som bygger på kursen hälso- och sjukvård 1.
 • Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen hälso- och sjukvård 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 100
Räddningsmedicin HAORAD0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .