Gerontologi och geriatrik

Ämneskod: GER

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa, livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse för hälsa och livskvalitet samt vikten av fysisk aktivitet hos äldre och sjuka.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre människans behov för att på så sätt kunna öka den äldres livskvalitet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera de egna arbetsinsatserna.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och möta patienter, brukare och anhöriga med ett lyhört, respektfullt, etiskt och pedagogiskt förhållningssätt. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om det normala åldrandet och om den åldrande människans behov samt om samhällets attityder till åldrande hos människor från olika kulturer.
  2. Kunskaper om demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd samt om läkemedelsanvändning hos äldre.
  3. Kunskaper om äldres och sjukas levnadsförhållanden och behov samt förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden.
  4. Kunskaper om kostens och måltidssituationens betydelse och om vikten av fysisk aktivitet vid åldrande och sjukdom samt förmåga att omsätta kunskaperna i praktisk verksamhet.
  5. Förmåga att utföra vård- och omsorgsarbete, prevention, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg vid geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.
  6. Förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd samt att använda språket som ett pedagogiskt redskap.
  7. Kunskaper om anhörigstöd och frivilligorganisationers arbete med äldre och sjuka personer.

Kurser i ämnet

  • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Gerontologi och geriatrik GERGER0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .