Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Ämneskod: FUT

Ämnet har ett helhetsperspektiv på funktionsförmåga och funktionsnedsättning utifrån pedagogiska, etiska och kulturella aspekter.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet funktionsförmåga och funktionsnedsättning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans utveckling. Dessutom ska undervisningen ge eleverna kunskaper om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar har för människor i vardagen samt vilka möjligheter de har med hjälp av olika former av stöd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper för att i olika situationer skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra olika insatser för individer och grupper i behov av stöd. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta människor med respekt och utifrån en demokratisk värdegrund samt utifrån överenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter ska behandlas i undervisningen. Vidare ska undervisningen leda till förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska även ges möjlighet att kunna arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, den historiska utvecklingen och centrala begrepp. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet funktionsförmåga och funktionsnedsättning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om faktorer som påverkar hur barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas.
 2. Kunskaper om fysiska, psykiska, intellektuella och sociala funktionsnedsättningar samt deras orsaker och konsekvenser i vardagen.
 3. Kunskaper om pedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt förmåga att använda dessa för att möjliggöra individens delaktighet och självbestämmande inklusive välfärdsteknologi.
 4. Kunskaper om alternativ och kompletterande kommunikation.
 5. Kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättning.
 6. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser för att skapa goda villkor för människor.
 7. Förmåga att kommunicera och arbeta så att den enskilde individens önskemål, behov och självbestämmande beaktas och står i centrum samt förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med den enskilde och dennas nätverk.
 8. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet och de värderingar och normer som påverkat synen på funktionsnedsättningar.
 9. Kunskaper om de lagar och övriga bestämmelser som styr verksamhetsområdet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.

Kurser i ämnet

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen specialpedagogik 1.
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng, som bygger på kursen funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen specialpedagogik 2.

Kurser

Namn Kod Poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .