Barn- och ungdomsvård

Ämneskod: BAO

Ämnet barn- och ungdomsvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet barn- och ungdomsvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om såväl hälsofrämjande åtgärder som olika former av hälsovårdande insatser för barn och ungdomar. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om sjukdomar och medicinskt omhändertagande av barn och ungdomar. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra, dokumentera och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid vanligt förekommande barnsjukdomar och skador. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera med andra människor på ett yrkesetiskt sätt utifrån allas lika värde.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om barns och ungdomars reaktioner i olika situationer. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk utrustning samt att utföra medicintekniska uppgifter.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till barn- och ungdomsvård. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Undervisningen i ämnet barn- och ungdomsvård ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om barn- och skolhälsovårdens uppdrag, organisation och utveckling samt lagar och andra bestämmelser inom området.
  2. Kunskaper om barn och ungdomars hälsa och om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa.
  3. Kunskaper om barnsjukdomar och vanliga skaderisker för barn och ungdomar.
  4. Förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall samt kunskaper om smärta och smärtbehandling för barn och ungdomar.
  5. Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i barns och ungdomars hälsotillstånd samt att kunna rapportera och dokumentera sitt arbete och resultat med och utan hjälp av välfärdsteknik.
  6. Förmåga att bemöta, kommunicera, samarbeta och samverka med barn, ungdomar och närstående i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.
  7. Kunskaper om barns och ungdomars reaktioner fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt hur dessa kan förebyggas.
  8. Förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter.

Kurser i ämnet

  • Barn- och ungdomshälsa, 100 poäng.
  • Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen hälso- och sjukvård 2

Kurser

Namn Kod Poäng
Barn- och ungdomshälsa BAOBAR0 100
Barn- och ungdomssjukvård BAOBAN0 200

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .