Arkitektur

Ämneskod: ARK

Ämnet arkitektur behandlar den byggda miljön, såväl den yttre som den inre. Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt, och det är främst kunskaper i teknik och estetik som samverkar. Arkitektur är bundet till plats och samhälleliga förutsättningar och förstås därför bäst i ett socialt och kulturellt sammanhang. Ämnet behandlar grundläggande mänskliga behov i relation till den byggda miljön såväl historiskt som i nutid och för framtiden.

Skoltyper

Gymnasieskolan
Komvux

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet arkitektur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om den byggda miljön, dess historia och utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur teknisk utveckling och ideologiska strömningar påverkar den byggda miljön. Undervisningen ska också behandla byggnadsprojekt ur en teknisk, estetisk, ekonomisk, social, miljömässig, historisk och etiskt synvinkel. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av hur ett samhälle planeras och förändras för olika målgruppers behov utifrån genus- och rättviseaspekter. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hållbart samhällsbyggande. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av estetikens betydelse för den byggda miljön.

Undervisningen ska bidra till att eleverna, även genom praktiska fallstudier, utvecklar kunskaper om arkitektur. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att förmedla egna förslag med hjälp av kunskapsområdets uttrycksformer.

Undervisningen i ämnet arkitektur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kulturarvet i den byggda miljön.
  2. Kunskaper om byggplaneringsprocessen.
  3. Förmåga att granska förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet.
  4. Förmåga att utforma förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
  5. Förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön.
  6. Förmåga att presentera egna förslag.

Kurser i ämnet

  • Arkitektur – hus, 100 poäng.
  • Arkitektur – rum, 100 poäng.

Kurser

Namn Kod Poäng
Arkitektur – hus ARKARK0 100
Arkitektur – rum ARKARI0 100

Informationen på den här sidan hämtades från skolverket .